Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej denea.pl

W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Administrator danych i kontakt do niego. Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest DENEA Broker sp. z o.o. z siedzibą w (10-511) Olsztynie przy ul. Kopernika 10B/1, e-mail: adrian.lendzion@denea.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych.

Zakres zbieranych danych

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem denea.pl są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 2. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 3. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez ciebie.
  • w zakresie niezbędnym do zawarcia oraz wykonania umowy, potwierdzenie tożsamości Użytkownika, rozpatrywanie reklamacji i zgłoszeń nadużyć. Podstawa prawna: Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy; realizacja obowiązków prawnych i umownych ciążących DENEA Broker sp. z o.o., w tym wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Utrzymywanie oraz komunikowanie się przez strony internetowe, w tym poprzez czat, elektroniczne formularze kontaktowe, itp. Podstawa prawna:Realizacja prawnie uzasadnionych interesów DENEA Broker sp. z o.o. (tj. komunikacja z Użytkownikami) oraz dodatkowo zgoda – w sytuacji, gdy jest to wymagane (np. przepisami prawa telekomunikacyjnego).
  • Marketing bezpośredni i pośredni produktów i usług (tj. otrzymywanie informacji handlowych różnymi kanałami komunikacji). Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów DENEA Broker sp. z o.o. (tj. prezentowanie oferty ich produktów i usług) oraz dodatkowo zgoda – w odniesieniu do elektronicznego oraz telefonicznego kanału komunikacji oraz w odniesieniu do marketingu innych spółek z grupy kapitałowej.
  • Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami w związku z korzystaniem z Serwisu. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów DENEA Broker sp. z o.o., (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami). j. Gromadzenie danych nawigacyjnych, w tym informacji o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie. Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów DENEA Broker sp. z o.o. , (tj. ułatwienie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).
  • Prowadzenie badań statystycznych, cele analityczne, badanie satysfakcji Użytkowników. Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Spółki związanych z ulepszaniem oferowanych produktów i usług.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego; przywrócenie ciągłości działania (np. tworzenie kopii zapasowych). Podstawa prawna: Realizacja prawnie uzasadnionych interesów DENEA Broker sp. z o.o. (tj. zapewnienie bezpieczeństwa). m. Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego. Podstawa prawna: Realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości.

 Źródło danych

 1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a
 2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu: • analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); • udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Prawo do wycofania zgody. Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em . Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych Ma Pani/Pan prawo: * żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); * żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne; * żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO); * żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) – np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych); * wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty. Czas przechowywania danych Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych . Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

(c)2021, All Rights Reserved. Denea Broker sp. z o.o.