Dystrybucja ubezpieczeń

Dystrybucja ubezpieczeń

Działając w imieniu Denea Broker spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie (zwana dalej Spółką), spełniając ustawowy obowiązek wynikający z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486 z późn. zm.) informujemy, że:

1. brokerem ubezpieczeniowym jest Spółka, w związku z czym Spółka wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń, siedziba Spółki mieści się w Olsztynie (kod pocztowy 10-511) przy ul. Kopernika 10B/1;

2. Spółka wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zezwolenie nr 2532/19 z dnia 20.11.2019 r. Sprawdzenie wpisu do rejestru jest możliwe poprzez stronę internetową KNF pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/broker; sprawdzenie wpisu polega na wielokrotnym wpisaniu odpowiednich danych w odpowiednie pola znajdujące się na https://rpu.knf.gov.pl/search/broker, złożeniu, poprzez kliknięcie w odpowiedni kwadracik, odpowiedniego oświadczenia, że nie jest się robotem i kliknięciu odpowiedniego klawisza o odpowiedniej nazwie „szukaj”.

3. stosowne zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakres ubezpieczeń stanowi załącznik do informacji;

4. Spółka udziela porady, w oparciu o rzetelną analizę dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych w liczbie wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy, oraz wyjaśniamy podstawy, na których opiera się rekomendacja, uwzględniając złożoność umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz rodzaj Państwa działalności jako klienta. Klienci Spółki mają możliwość złożenia pisemnego oświadczenie o rezygnacji z udzielenia porady;
5. Spółka nie posiada akcji, udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz zakład ubezpieczeń nie posiada akcji lub udziałów Spółki, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników;
6. w związku z proponowanym przez nas zawarciem umowy ubezpieczenia Spółka otrzymuje:
a) kurtaż brokerski płacony bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń uwzględniony w kwocie składki ubezpieczeniowej (chyba, że za zgodą Klienta zostaną poczynione odmienne ustalenia);
b) honorarium płacone bezpośrednio przez Klienta, jeżeli doszło do takich wzajemnych uzgodnień;
c) inny rodzaj wynagrodzenia, jeżeli doszło do takich wzajemnych uzgodnień.

7. wysokość kurtażu brokerskiego Spółka podaje każdorazowo wraz z przedstawianą ofertą ubezpieczenia;

8. istnieje możliwość złożenia reklamacji (wniesienia skargi) do Spółki zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową przez:

1) klienta będącego osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486 z późn. zm.):
a) reklamacja (skarga) może być złożona w formie pisemnej – osobiście, tj. w siedzibie Spółki albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.);
b) reklamacja (skarga) może być złożona ustnie, tj. osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w siedzibie Spółki – odpowiedź Spółki nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, Spółka w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją: * wyjaśnia przyczynę opóźnienia; * wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; * określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Spółka przekazuje się klientowi w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku.

2) będącego osobą fizyczną ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia na podstawie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348 z późn. zm.): a) reklamacja (skarga) może być złożona w formie pisemnej – osobiście, tj. w siedzibie Spółki albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.); b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w siedzibie Spółki – Spółka udzieli odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, Spółka w informacji przekazywanej klientowi, który wystąpił z reklamacją: * wyjaśnia przyczynę opóźnienia; * wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; * określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Spółka przekazuje się klientowi w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku.

9. Istnieje możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów w sposób określony właściwymi przepisami prawa. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod adresem: http://rf.gov.pl/polubowne/

Czynności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w ramach prowadzonej działalności brokerskiej przez Spółkę są wykonywane przez:

• Adrian Lendzion – osoba fizyczna wykonująca czynności brokerskie,
• Sylwia Deorowicz – osoba fizyczna wykonująca czynności brokerskie.

Z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej w zakresie dystrybucji ubezpieczeń Spółka posiada aktualne obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1085).

 Okres ubezpieczenia od 24.10.2020 r. do 23.10.2021 r.

Z wyrazami szacunku,

zarząd Denea Broker spółka z o.o.

Adrian Lendzion

Denea Twój ekspert

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami. Jestesmy zawsze do Twojej dyspozycji
tel. + 48 888-816-408; e-mail: adrian.lendzion@denea.pl

Denea Broker sp. z o.o.
ul. Kopernika 10B/1,

10-511 Olsztyn
NIP: 5851489216

adres korespondencyjny
ul. Jagiellończyka 31 lokal U3,
10-062 Olsztyn

Kontakt:
tel. + 48 888-816-408
e-mail: adrian.lendzion@denea.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806468. Kapitał zakładowy 5000 złotych.